Witajcie gimnazjaliści w kalkulatorze punktów ZSTiO!
Tutaj przeliczysz wartość swoich ocen na punkty.
Wpływają one na przebieg i wynik rekrutacji.

Technik informatyk Technik mechatronik Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
Technik geodeta Technik ekonomista
o Język polski
o Matematyka
o Język obcy wiodący
o Fizyka
o Język polski
o Matematyka
o Język obcy wiodący
o Fizyka
o Język polski
o Matematyka
o Informatyka
o Geografia
oJęzyk polski
o Matematyka
o Informatyka
o Geografia
o Język polski
o Matematyka
o Informatyka
o Geografia

Wybierz swój kierunek


Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik geodeta
Technik ekonomista

Oceny                                                               Wyniki z egzaminu gimnazjalnego

Język polski
Matematyka
Język obcy wiodący
Informatyka
Fizyka
Geografia
      Język polski
      Historia i wiedza o społeczeństwie
      Matematyka
      Przedmioty przyrodnicze
      Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

%
%
%
%
%

Konkursy

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim:
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:
Zyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim:
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej na poziomie:


Inne

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza