godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Technik Ekonomista

Technikum ekonomiczne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest klasą elitarną. Zapraszamy do niej dziewczęta i chłopców, którzy legitymują się kreatywnością oraz pragną zdobyć wiedzę ekonomiczną i umiejętności informatyczne.

Czym się zajmuje ekonomista?

Po ukończeniu szkoły Technik ekonomista posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania czynności i prac pracowników zatrudnionych na średnim szczeblu zarządzania oraz podjęcia  samozatrudnienia poprzez podjęcie działalności gospodarczej.

Technik ekonomista:

- organizuje pracę biura firmy,

- oblicza podatki (dochodowy od osób prawnych, fizycznych, VAT, akcyzowy),

- prowadzi dokumentację kadrowo-płacowych (prowadzi teczki osobowe pracowników, oblicza wynagrodzenia, sporządza listy płac),

- prowadzi rachunkowości (pełną, uproszczoną),

- sporządza sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (bilans, rachunek zysków i strat),

- oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy,

- analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy,

- analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku,

- samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania  materiałów i produktów, transportu i sprzedaży towarów i usług.

Gdzie możesz pracować po ukończeniu tego kierunku kształcenia? Typowe miejsca pracy dla technika ekonomisty to:

 • komórki organizacyjne firm: - kancelarie,
                                          - sekretariaty,
                                          - kadry,
                                          - księgowość,    
                                          - działy finansowe,
                                          - działy handlowe,
                                          - działy magazynowe
 • biura rachunkowe,
 • biura podatkowe,
 • biura nieruchomości,
 • biura zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi,
 • szkoły, urzędy, instytucje gdzie prowadzone są prace biurowe.

Organizacja procesu kształcenia

Nauka w technikum trwa 4 lata. W zawodzie technik ekonomista realizowane są dwa moduły. Po każdym z modułów kształcenia uczeń przystępuje do egzaminu z danej kwalifikacji. Pozytywne zaliczenie egzaminu wiąże się z otrzymaniem Świadectwa, które potwierdza umiejętności w danej kwalifikacji.

Ekonomista uzyskuje  kwalifikacje

 • A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
 • A.36 Prowadzenie rachunkowości,
 • otrzymuje "Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie" - dokument wydawany w języku polskim i języku angielskim opisujący profil umiejętności i kompetencji oraz zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu,
 • świadectwo dojrzałości uprawniające do podjęcia studiów.

Dlaczego ekonomia w ZSTiO?

Nauka w klasie Technik ekonomista odbywa się:

- w komfortowych warunkach i miłej atmosferze,

- zajęcia odbywają się w pracowni symulacyjnej „Firma ZSTiO” działającej pod patronem Biura Projektowania Systemów Cyfrowych S.A.,

- pracownia zorganizowana jest w postaci komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa,

- wyposażona jest w środki techniczne pracy biurowej (zestawy komputerowe, drukarki, faksy, niszczarki, segregatory, meble biurowe itp.),

- podczas procesu kształcenia uczniowie zapoznają się z oprogramowaniem biurowym, magazynowo-sprzedażowym, finansowo-księgowym firmy INSER GT (Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT) oraz programem Płatnik,

- zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę – nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatora w zawodzie Technik ekonomista i Technik rachunkowości,

- zainteresowani mogą uzyskać Certyfikat obsługi programu finansowego firmy BPSC S.A.,

- teoretyczne wiadomości  poszerzamy  dzięki współpracy z uczelniami : Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Bankową, Uniwersytetem  Ekonomicznym, Uniwersytetem Śląskim,

- doświadczenia praktyczne zdobywamy dzięki współpracy z  Urzędem Miasta w Bytomiu, Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział w Zabrzu, Urzędem Skarbowym w Bytomiu i Rudzie Śląskiej, Biurami Rachunkowymi, Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych w Chorzowie.

Ekonomiści ZSTiO osiągają bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego i egzaminów kwalifikacyjnych otwiera to im drogę na studia techniczne i ekonomiczne.

   

Praktyki zawodowe oraz projekty europejskie

Ekonomiści odbywają krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe. Krajowe praktyki zawodowe pozwalają sprawdzić ekonomistom swoje wiadomości i umiejętności m.in. w  zakładaniu firmy, sporządzaniu biznes planu, funkcjonowaniu spółek, prowadzeniu rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,  prowadzeniu rozrachunków z urzędem skarbowym (deklaracje PIT, CIT) prowadzeniu rozrachunków z bankami.

W ramach projektu Erasmus+ ekonomiści wyjeżdżają do Irlandii (Cork).

Tak jak w przypadku innych realizowanych projektów uczniowie pracują  w zagranicznych przedsiębiorstwach, zwiedzają ciekawe miejsca poznając przy okazji kulturę i zwyczaje krajów partnerskich. Praktyka ma na celu również poprawę znajomości języków obcych, uzyskanie ważnych w karierze zawodowej międzynarodowych certyfikatów.

  

  

  

  

Dzień ekonomisty

Każdego roku w naszej szkole obchodzimy swoje święto. Wtedy zapraszamy do wspólnej zabawy społeczność szkoły.

  

  

Rozwój kariery i kompetencji

Absolwent Technikum ekonomicznego może ubiegać się o poszerzenie swoich kompetencji w zawodzie Technik rachunkowości. W tym celu należy uzyskać kwalifikacje A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Jak zostać uczniem ZSTiO w klasie ekonomicznej?

Wystarczy chcieć. Zajęcia edukacyjne, których oceny są przeliczane na punkty dla zawodu technik ekonomista to:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia

 ZAPRASZAMY !!!!!

Wrzesień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015